top of page

POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH

SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(1) Organizator nagradne igre je Vis Vires, Domen Hren s.p. Tovarniška c 9b, 3214 Zreče (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA

 

2. člen

 

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

(2) Sodelovanje v nagradni igri je pogojeno z nakupom revije.

 

(3) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci podjetja Vis Vires s.p.  ali njihovi ožji družinski člani.

 

(4) Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.

 

POTEK NAGRADNE IGRE

 

3. člen

 

Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo v reviji.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

4. člen

 

(1) Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen v reviji, kjer nagradna igra tudi poteka.

 

(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani družbe Vis Vires s.p. www.revija-muzika.si.

 

(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

 

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi v besedilu razpisa nagradne igre v Reviji ali jih ni izpolnil pravočasno;

  • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

 

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

NAGRADE

5. člen

 

(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

 

(2) Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre v Reviji, kjer nagradna igra tudi poteka.

 

(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD

 

6. člen

 

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja ali predstavniki so-organizatorja.

 

(2) Žrebanje nagrad bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre v Reviji, najkasneje pa v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja (Tovarniška c 9b, 3214 Zreče) ali morebitnega so-organizatorja.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 

7. člen

 

(1) Organizator nagradne igre nagrajenca telefonsko obvesti o prejemu nagrade in sicer na telefonsko številko, ki jo je ob pričetku nagradne igre posredoval udeleženec. Ob tem organizator zaprosi za davčno številko in izpostavo davčnega urada nagrajenca in sicer za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

 

(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator lahko kot nagrajenca objavi v svoji Reviji, pri čemer si organizator pridržuje pravico, da po lastni presoji javno objavi nagrajence.

 

(3) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

8. člen

 

(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

 

(2) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

 

(3) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob telefonskem pozivu organizatorja potrditi oziroma predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad.

 

(4) Organizator s telefonskim pozivom iz odstavka (3) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec, prevzem nagrade pa je možen tudi osebno v službenih prostorih organizatorja na Tovarniški 9b, 3214 Zreče. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet (na primer občutljiv mehanizem, steklena embalaža, embalaža, ki vsebuje tekočino in podobno) ali predmet, ki zaradi svoje teže in/ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenci nagrado prevzamejo osebno na sedežu organizatorja. Po dogovoru z nagrajencem je mogoče po pošti poslati tudi občutljive predmete, vendar organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.

 

(5) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

 

Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami in ga pošljejo na anslov podjetja Vis Vires s.p.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

 

9. člen

 

(1) Organizator Vis Vires s.p. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetem pri organizatorju.

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre. V primeru, ko organizator nagradno igro organizira skupaj s so-organizatorjem, bo ta so-organizatorju posredoval seznam nagrajencev.

 

(2) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

 

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

  • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca in poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);

  • kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja o nagradi, pridobitve davčne številke in obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);

  • davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);

  • letnica rojstva (za potrditev polnoletnosti udeleženca nagradne igre).

 

(3) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

 

(4) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

 

(5) Uporabniki podatkov so predstavnik organizatorja, ki je odgovoren za zbiranje in urejanje podatkov o nagrajencih, finančni referent, ki podatke obdeluje in posreduje davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji ter odgovorna oseba za dostavo nagrad.

 

(6) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek telefonske številke iz 1. odstavka 7. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

 

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

10. člen

 

(1) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

 

(2) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami v Reviji.

 

(3) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov info@revija-muzika.si , lahko pa nas tudi pokličete na telefonsko številko 030 33 55 55.

 

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@revija-muzika.si

 

Ormož, 24. 11. 2016

Vis Vires s.p.

bottom of page