top of page

SPLOŠNI POGOJI ZA NAROČNIŠKO RAZMERJE

Splošni pogoji za naročniško razmerje na tiskano edicijo, ki jo izdaja podjetje VIS VIRES: REVIJA MUZIKA

 

Namen teh Splošnih pogojev za naročnike in plačnike (v nadaljevanju: Splošni pogoji) je opredeliti pojme ter razmerja med izdajateljem in plačnikom oz. naročnikom na tiskano edicijo.

Splošno o izdajatelju in edicijah

Vis Vires s.p. je izdajatelj tiskane edicije Revija Muzika, ki so fizičnim in pravnim osebam na razpolago v prosti prodaji ali pa v okviru naročniškega razmerja.

Podatki o izdajatelju

 

VIS VIRES; organizacija in posredovanje Domen Hren s.p. (v nadaljevanju Revija Muzika)

Sedež podjetja: Tovarniška c. 9/b, 3214 Zreče

 

Naslov uredništva revije: Vinski Vrh 24, 2275 Miklavž pri Ormožu

Spletni naslov: www.revija-muzika.si

 

Matična štev.: 3818080000

Davčna številka: 24603406

ID št. za DDV: SI24603406

 

TRR: IBAN SI56 1935 0501 2120 782 DBS d.d.

Tel.: 031 34 34 71 / 030 33 55 55

Eektronska pošta: info@revija-muzika.si

 

Revija Muzika ponuja različne možnosti sodelovanja bralcev: nagradne križanke, nagradne igre, natečaje in druge možnosti sodelovanja pri nastajanju posamezne edicije. Pravila nagradnih iger in ostalih oblik sodelovanja niso predmet teh Splošnih pogojev in so objavljena samostojno ob posameznik edicijah na spletu.

Opredelitev bistvenih pojmov

Tiskana edicija – časopis ali revija, ki izide v papirni obliki. 

Mesečnik – časopis oz. revija, ki izhaja enkrat na mesec. 

 

Naročnik na tiskano izdajo (v nadaljevanju: naročnik) - je fizična ali pravna oseba, ki prejema časopis na podlagi naročniškega razmerja, kot je opredeljeno s temi Splošnimi pogoji. Če naročnik obenem ni hkrati tudi plačnik, ne prejema računov za naročnino, temveč račune za naročnino njemu dostavljenih izvodov prejema in plačuje plačnik. 

Plačnik - je fizična ali pravna oseba, ki prek katerega koli prodajnega kanala naroči eno ali več edicij in soglaša s temi Splošnimi pogoji. Račune z zaračunano naročnino prejema na želeni naslov in jih redno plačuje. Če je plačnik hkrati tudi naročnik, naročene edicije prejema na želeni naslov. Če fizična ali pravna oseba sama ne prejema edicije, ampak le plačuje račune za naročnino drugega naročnika časopisa, se šteje, da je plačnik. 

Naročnina - je nadomestilo za prejemanje naročene tiskane edicije na želeni naslov. 

Prodajni kanali – naročnik se lahko na tiskane edicije izdajatelja naroči prek različnih prodajnih kanalov, in sicer prek interneta, po elektronski pošti, prek telefona, s poslano naročilnico, osebno v poslovalnici ali s pismom, poslanim po pošti. Pri tem se ustno naročilo preko telefona šteje kot dejansko naročilo v skladu s temi Splošnimi pogoji. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.revija-muzika.si.

Opredelitev in predstavitev tiskane edicije Revija Muzika

 

Revija Muzika je edina mesečna revija, ki združuje popularno kulturo z slovenskim izročilom, glasbo, petjem, hrano in trendi. Prva tovrstna revija v slovenskem medijskem prostoru je nastala z namenom še večje popularizacije in podrobnejše predstavitve glasbeno produkcijskega ustvarjanja v Sloveniji.

 

V reviji vsak mesec predstavimo vse večje prireditve preteklega obdobja, aktualne koncerte in napovedujemo druge prihajajoče dogodke. Prostor v reviji je namenjen predstavitvam ansamblov in njihovih projektov, ostalim glasbenim skupinam in posameznikom ter plesni kulturi in izročilu. Zaradi izjemnega razvoja domače glasbene zvrsti med mladimi in po drugi strani zaradi številčne populacije starejših bralcev, ki teme, ki so predstavljene v reviji, kot je znano, berejo že od nekdaj, lahko trdimo, da je revija Muzika, zaradi svoje specifične zmesi tematik in tabloidnega predstavljanja le-teh, namenjena celotnemu spektru starostne populacije.

 

Revija Muzika, ki izhaja vsak zadnji petek v mesecu v nakladi do 10 000 izvodov je družinsko družbena revija, ki ima doseg približno 100 000 bralcev. Na leto izide 8 klasičnih številk in 2 dvojni številki. Format revije je 210 x 280 mm (širina x višina). Standardno je stran revije razdeljena v dva stolpca.

Naročanje

 

Fizične in pravne osebe se lahko naročijo na naslednje načine:

 

 • pisno na naslova izdajatelja: Vis Vires (Revija Muzika) Trnoveljska cesta 32, 3000Celje / Tovarniška cesta 9/b, 3214 Zreče

 • po elektronski pošti: info@revija-muzika.si

 • z izpolnjeno e-naročilnico preko spletne strani: www.revija-muzika.si/narocila

 • po telefonu: npr. na brezplačni številki 030 33 55 55

 • ali na načine neposrednega trženja (akvizicija).

 

Naročilo mora vsebovati naslednje podatke o plačniku in o naročniku:

 

 • če je plačnik fizična oseba: ime, priimek, naslov, telefon in e-poštni naslov plačnika,

 • če je plačnik pravna oseba: firmo, naslov, odgovorno in kontaktno osebo, davčno številko in opredelitev davčne zavezanosti, telefon in e-poštni naslov plačnika,

 • če je naročnik fizična oseba: ime, priimek, naslov, telefon in e-poštni naslov naročnika,

 • če je naročnik pravna oseba: firmo, naslov, odgovorno in kontaktno osebo, davčno številko in opredelitev davčne zavezanosti, telefon in e-poštni naslov naročnika.

Z naročilom se naročnik in plačnik v celoti strinjata, da sta seznanjena in da soglašata s Splošnimi pogoji za naročnike in plačnike tiskanih edicij, ki jih izdaja družba VIS VIRES s.p.

 

Z naročilom sta naročnik in plačnik v celoti seznanjena in soglašata s Cenikom tiskanih edicij.

Le naročilo, ki vsebuje vse zgoraj zahtevane podatke, se šteje za popolno naročilo. Takoj po prejemu nepopolnega naročila izdajatelj plačniku pošlje obvestilo o prejetem nepopolnem naročilu. V primeru, da izdajatelj plačnika ne obvesti o nepopolnem naročilu, se naročilo šteje za popolno in se izvrši v 20 delovnih dneh po prejemu popolnega naročila.

 

Novo naročilo je tisto naročilo, pri katerem naročnik oz. plačnik nista bila naročena na edicijo vsaj 6 mesecev.

 

Za pravilnost in celovitost podatkov jamči plačnik. V primeru sprememb že posredovanih podatkov je plačnik oz. naročnik dolžan sporočiti spremembe izdajatelju v najkrajšem možnem času, vendar ne kasneje kot v 3 delovnih dneh po nastanku spremembe.

 

Plačnik se zavezuje, da bo do pisnega ali elektronskega preklica naročniškega razmerja redni plačnik naročenega časopisa oz. revije.

 

Plačnik že pri naročilu opredeli naslov prejemanja tiskane edicije. V primeru spremembe naslova prejemanja tiskane edicije pa sta naročnik in plačnik dolžna o novem naslovu obvestiti izdajatelja vsaj 7 delovnih dni pred datumom, od katerega dalje naj bi naročnik dobival edicijo na nov naslov.

 

Časopis oz. revijo je možno redno naročiti tudi na naslove v tujini, vendar se v tem primeru ceni tiskane edicije prištejejo tudi stroški poštnine. V tem primeru dostava na dan izida ni zagotovljena. Izdajatelj pa se zavezuje, da bo tiskano edicijo, namenjeno v tujino, na pošti oddal na dan izida edicije. Edicije na tuje naslove se lahko pošiljajo le po pošti kot tiskovine v obliki navadne ali letalske pošiljke. Za zamude pri dostavi pošiljk izdajatelj ne prevzema odgovornosti. Reklamacije za izvode, ki jih prejemniki v tujini prejmejo z zamudo iz razlogov, ki niso na strani izdajatelja, se pri obračunu naročnine ne morejo upoštevati.

 

Skladno s 4. točko 5. odstavka 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot, Uradni list RS, št. 20/1998 in nadaljnje spremembe) plačnik in naročnik, ki sta fizični osebi (potrošnika) nimata pravice do odstopa od pogodbe po prvem odstavku 43. člena ZVPot.

Plačevanje naročnine

Plačnik naroča tiskano edicijo pod cenovnimi pogoji za sklepanje naročniškega razmerja, ki so veljavni v trenutku sklenitve naročniškega razmerja t.j. 21,95€ za polletno naročnino oziroma 21,80€ za letno naročnino.

 

Popusti pri naročninah in ostali cenovni pogoji se določajo glede na trženjsko politiko izdajatelja, ki velja v času sklenitve naročniškega razmerja in ki je v času sklenitve naročniškega razmerja objavljena na spletni stran www.revija-muzika.si Izdajatelj lahko naknadno, torej po sklenitvi naročniškega razmerja, spremeni svojo trženjsko politiko, naročnika pa mora vnaprej obvestiti z objavami: na spletni strani ali v tiskani izdaji ali na računu. Če plačnik v roku 8 dni od obvestila o spremembi trženjske politike izdajatelja ne obvesti (pisno ali preko e-pošte), da ne soglaša s spremembo, se šteje, da spremembi ne nasprotuje in naročniško razmerje se od dneva, ko spremenjena trženjska politika stopi v veljavo, nadaljuje pod pogoji spremenjene trženjske politike. V primeru, da se s spremenjenimi pogoji ne strinja, se smatra, da je naročniško razmerje prekinjeno z dnem uveljavitve spremembe.

 

Vse cene tiskanih edicij so navedene v evrih (EUR) na izvod in veljajo kot prodajne cene z vključenim 9,5 % DDV. Na edicijah so lahko odtisnjene tudi cene v drugih valutah, vendar je valuta plačila v Sloveniji evro. Cena naročnine je sestavljena iz prodajne cene posameznega izvoda z upoštevanim naročniškim popustom, pri čemer je skupni znesek naročnine na edicijo v obračunanem obdobju odvisen od števila izidov edicije.

 

Izdajatelj plačniku - fizični ali pravni osebi izstavlja račune, tj. do 30. v mesecu, ko poteče ali se sklene naročnina za novo naročniško šetmesečno ali celoletno obdobje. Rok plačila je do 20. v naslednjem mesecu, ki sledi mesecu izdaje računa.

 

Račune plačuje plačnik s priloženim plačilnim instrumentom, tj. univerzalni plačili nalog - UPN, ki jo prejme plačnik na želeni naslov. Plačnik ima različne možnosti poravnavanja obveznosti, ki jih izbere sam:

 

 • plačilo na okencu (pošta, banka, prodajna mesta…),

 • plačilo z elektronskim nakazilom,

 • plačilo na sedežu družbe in v poslovalnicah izdajatelja.

 

Reklamacije na izdane račune sprejema oddelek naročnine do vključno roka plačila, ki je naveden na računu, v pisni obliki na naslov: Revija Muzika, Tovarniška c. 9/b, 3214 Zreče ali Trnoveljska c. 32, 3000 Celje. V primeru neporavnave ali nepravočasne poravnave zapadlih obveznosti, plačnik prejme opomin. Če plačnik zneska, navedenega v opominu, ne poravna v 20. dneh od prejema opomina, se plačniku izstavi drugi opomin. V kolikor plačnik po prejetju drugega opomina zneska še vedno ne poravna se prekine dostava tiskane edicije do poravnave celotnega dolga. Če dolg tudi po preteku 20 dni od prejema drugega opomina še vedno ni v celoti poravnan, se šteje, da je naročniško razmerje prenehalo, dolgovani znesek (glavnica z zakonskimi zamudnimi obresti, ki tečejo od prvega dne zamude pa do celotnega poplačila) pa se preda v postopke nadaljnje izterjave.

 

Dodatne ugodnosti za naročnike in plačnike

 

Naročniki revije Muzika se s sklenjeno naročnino strinjajo, da sodelujejo v vseh nagradnih igrah, ki jih pripravlja uredništvo revije in so namenjene obstoječim naročnikom. Obstoječi naročniki, ne morejo sodelovati v naročniških akcijah, ki so namenjene novim naročnikom.

 

Spremembe pogojev ponudbe

 

V primeru spremembe pogojev ponudbe bodo plačniki o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani www.revija-muzika.si ali v tiskanih edicijah izdajatelja. Vsakokratna veljavna ponudba je objavljena na spletni strani www.revija-muzika.si.

 

Če izdajatelj naknadno, torej po sklenitvi naročniškega razmerja, podraži naročnino, mora o tem že pred podražitvijo obvestiti naročnika z objavami na spletni strani ali v tiskani izdaji ali na računu. Če plačnik v roku 8 dni od obvestila o podražitvi naročnine izdajatelja ne obvesti (pisno ali preko e-pošte), da ne soglaša s podražitvijo naročnine, se šteje, da podražitvi naročnine ne nasprotuje in naročniško razmerje se od dneva, ko podražitev stopi v veljavo, nadaljuje pod pogoji višje cene naročnine.

 

Prenaročanje na počitniški naslov

Naročniki/plačniki imajo možnost prenaročiti naročene tiskane edicije na svoj počitniški naslov v Sloveniji ali na Hrvaškem. Počitniški naslov in obdobje počitniškega prejemanja morata biti natančno navedena in sporočena v oddelek naročnine vsaj teden dni prej. Fizične osebe prenaročanje izvedejo z oddajo zahtevka za prenaročilo na spletni strani, z elektronskim sporočilom, po telefonu ali pisno. Pravne osebe zahtevek za prenaročilo oddajo le v pisni obliki na navedene kontaktne naslove izdajatelja, razen če je dogovorjeno drugače.

 

Prenaročilo je možno na kateri koli naslov v Sloveniji kadar koli v letu. Na počitniški naslov v Sloveniji je zagotovljena brezplačna poštna dostava. Za čas med sredino junija in sredino septembra je možno naročene tiskane edicije brezplačno prenaročiti tudi na počitniške naslove na Hrvaškem.

 

V tem primeru dostava na dan izida ni zagotovljena. Izdajatelj se zavezuje, da bo tiskano edicijo, namenjeno na Hrvaško, na pošti oddal na dan izida edicije. Edicije na hrvaške naslove se lahko pošiljajo le po pošti kot tiskovine v obliki navadne pošte. Za zamude pri dostavi pošiljk na naslove na Hrvaškem izdajatelj ne prevzema odgovornosti. Reklamacije za izvode, ki jih prejemniki na Hrvaškem prejmejo z zamudo ali jih ne prejmejo v času poletne sezone iz razlogov, ki niso na strani izdajatelja, se pri obračunu naročnine ne morejo upoštevati.

 

Prenaročilo je možno tudi naslove v tujini, torej ne le na Hrvaškem, vendar se v tem primeru ceni tiskane edicije prištejejo tudi stroški poštnine. Smiselno pa veljajo ostali pogoji, enako kot navedeno v zgornjem odstavku.

Začasna prekinitev dostave

 

Naročnikom se lahko na njihovo željo začasno prekine dostava tiskanih edicij, če je želja po prekinitvi ustrezno sporočena izdajatelju. V tem primeru se naročniku/plačniku ti izvodi ne zaračunajo. Fizične osebe zaprosijo za prekinitev dostave z oddajo zahtevka za začasno prekinitev dostave na spletni strani, z elektronskim sporočilom, po telefonu ali po pošti.

 

Pravne osebe lahko zahtevek za začasno prekinitev dostave oddajo le v pisni obliki po pošti ali elektronski pošti, razen če ni dogovorjeno drugače.

 

V zahtevku za začasno prekinitev dostave naročnik navede datum pričetka začasne prekinitve dostave in datum, ko začasna prekinitev dostave preneha veljati. Z naslednjim dnem je naročnik ponovno vključen v avtomatično prejemanje časopisa oz. revije na naslov, ki je bil veljaven pred prekinitvijo, razen če je izrecno sporočeno drugače.

 

Z začasno prekinitvijo dostave tiskane edicije se avtomatično prekine tudi možnost dostopa do elektronskih izdaj na tabličnih računalnikih, pametnih telefonih in na spletu.

 

Začasna prekinitev dostave lahko traja največ 3 mesece naenkrat.

Podatki o naročniku/plačniku

 

Vis Vires s.p. bo osebne podatke naročnika/plačnika uporabljal za namen naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Podjetje Vis Vires, spoštuje vašo zasebnost in zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov. Z naročilom naročnik/plačnik dovoljuje, da Vis Vires s.p., navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke revije Muzika, ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Vis Vires s.p. brez pisne privolitve naročnika ali plačnika osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

 

Navedene osebne podatke lahko podjetje Vis Vires s.p., hrani in obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve naročnika/plačnika v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Vis Vires s.p., trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Vis Vires s.p., je dolžan v 15 dneh po prejemu zahtevka ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter ga v nadaljnjih petih dneh o tem obvestiti. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem krije Vis Vires s.p. Pogodbe, sklenjene preko spletnega mesta www.revija-muzika.si, se hranijo pri podjetju Vis Vires s.p. zaradi izvršitve in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh pogodb imajo pooblaščeni delavci podjetja Vis Vires s.p. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

Dostava

 

Izdajatelj se obvezuje, da bo v roku 30 delovnih dni od prejema popolnega naročila pričel dostavljati naročeno edicijo na želeni naslov, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.

 

Dostava tiskanih edicij na kateri koli naslov v Sloveniji je brezplačna. Naročniki na področju Republike Slovenije naročene tiskane edicije prejemajo po pošti, poštnina pa ne bremeni plačnika, ampak jo krije izdajatelj.

Reklamacije glede dostave sprejema oddelek naročnine na številki 030 33 55 55 ali po elektronski pošti info@revija-muzika.si.

 

Naročnik je dolžan sporočiti reklamacijo glede dostave (kar vključuje tudi morebitno odsotnost dostave) revije v najkrajšem možnem času, praviloma na dan izida. Naročnike zato izrecno pozivamo, da sporočijo svojo reklamacijo na zgoraj navedene načine.

 

Izdajatelj bo dostavil nadomestni izvod, če je reklamacija upravičena, v najkrajšem možnem času, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače.

 

Prenehanje naročniškega razmerja – odpoved tiskane edicije

 

Prenehanje naročniškega razmerja oz. odpoved tiskane edicije mora biti podana v pisni obliki, poslana po pošti na naslov revija Muzika – Tovarniška c 9/b, 3214 Zreče ali Trnoveljska c. 32, 3000 Celje ali na e-naslov info@revija-muzika.si. Zaradi spremljanja razlogov odpovedi in želje po ohranjanju visoke kakovosti storitev za naročnike, prosimo za navedbo razloga odpovedi. Pisne odpovedi, prejete najkasneje do 20. v mesecu, začnejo veljati s prvim dnem naslednjega meseca ali na izbrani dan v naslednjem mesecu. Odpovedi, prejete po 2o. v mesecu, se obravnavajo kot prejete v naslednjem mesecu. Vis Vires s.p. lahko zahteva dokazilo o pooblastilu za urejanje naročniškega razmerja.

Končne določbe 

Naročnik/plačnik izrecno in nepreklicno dovoljuje podjetju Vis Vires s.p., da lahko ob kršitvi teh Splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oz. zaradi izterjave neporavnanih obveznosti. 

Vsakokratni veljavni Splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom/plačnikom in izdajateljem. Naročnikom/plačnikom so na razpolago na spletni strani www.revija-muzika.si

 

Vis Vires sp.p., lahko spreminja Splošne pogoje in cene skladno s svojo poslovno-trženjsko politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi Splošnih pogojev izdajatelj naročnika/plačnika o tem predhodno obvesti z objavo v svojih tiskanih ali elektronskih medijih. 

 

Če izdajatelj ne prejme pisne zahteve za prenehanje naročniškega razmerja v 8. dneh od dneva, ko objavi spremenjene Splošne pogoje, se šteje, da naročnik/plačnik s spremembami Splošnih pogojev soglaša in da spremenjeni Splošni pogoji med strankama veljajo od uveljavitve spremembe dalje. 

Splošni pogoji začnejo veljati dne 1. 11. 2016.

Stranke naročniškega razmerja si bodo prizadevale vse morebitne spore reševati po mirni poti, če pa to ne bo možno, se dogovorijo za uporabo slovenskega prava in pristojnost sodišča v Ljubljani.

 

Vis Vires s.p. - uredništvo revije Muzika

 

November 2016

bottom of page